PassWORDLE

https://rsk0315.github.io/playground/passwordle.html

1 point