Happy Birthday Lenin!

152 today!

2 Points

Oh, you mean Vladimir Ilyich Ulyanov, not John.

2 Points